Onze school is een Unesco school

 

Since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace must be constructed’. Deze gedachte vormt de essentie van de missie van UNESCO, een wereldwijde organisatie waar heel veel landen deel van uitmaken. In het onderwijs is een groeiend UNESCO scholennetwerk dat deze missie een centrale plaats wil geven in hun onderwijs. Onze school maakt sinds schooljaar 2022-2023 deel uit van dit wereldwijde netwerk van ongeveer 12.000 scholen. Het Nederlandse scholennetwerk bestaat inmiddels uit zo’n 75 scholen.  


Als UNESCO-school maken we onze leerlingen vertrouwd met het UNESCO-gedachtegoed en dragen zo ons steentje bij aan het bevorderen van internationale verbondenheid, verdraagzaamheid, solidariteit en duurzaamheid. We werken aan een schoolklimaat waarin leerlingen en leerkrachten vanuit verschillende achtergronden harmonieus kunnen samenwerken en op respectvolle wijze kennismaken met de wereld om hen heen. We willen zo onze kinderen stimuleren om een positieve bijdrage te leveren aan een veilige, verdraagzame en schone wereld. 

Om invulling te geven aan UNESCO staan vier thema's centraal in ons onderwijs: 

  • Vrede en mensenrechten: aandacht voor internationale verdragen voor mensenrechten en rechten van het kind, en kritische reflectie op verantwoordelijkheden van burgers en mogelijkheden voor vreedzame oplossingen van conflicten. 

  • Burgerschap: aandacht voor het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie, zoals wettelijk verplicht gesteld voor scholen. Bij onze school als UNESCO-school gaat het naast het lokaal burgerschap ook om wereldburgerschap, met daarbij aandacht voor de verantwoordelijkheid van wereldburgers en de rol van de Verenigde Naties. 

  • Intercultureel leren: het stimuleren van een respectvolle interculturele dialoog, met aandacht voor de eigen identiteit, en voor de culturele, religieuze en etnische diversiteit op school en in de samenleving. 

  • Duurzame ontwikkeling: aandacht voor duurzaamheid in economische, sociale en culturele aspecten van ontwikkeling en reflectie op de rol van de overheid en de eigen verantwoordelijkheid van de burger. De zeventien Sustainable Development Goals’ die wereldwijd zijn vastgelegd, bieden hiervoor onze richting.  

 

Wij stellen de UNESCO-thema's zo aan de orde, dat daarmee een bijdrage wordt geleverd aan de missie van Unesco. Ons onderwijs biedt hiervoor een rijke leeromgeving waarin leerlingen worden uitgedaagd tot verschillende typen leren. 

  • Leren weten: leerlingen leren over de wereld om hen heen en hoe de verschillende UNESCO-thema's een rol spelen, lokaal en internationaal. 

  • Leren doen: leerlingen stimuleren zich in te zetten voor de wereld om hen heen door hen in staat te stellen om vaardigheden te ontwikkelen en ervaring op te doen met het initiëren en organiseren van projecten, doen van onderzoek, en deelname aan discussie en debat. 

  • Leren samenleven: het schoolklimaat verbeteren en teamgeest, solidariteit, respect voor verschillen en eenheid in diversiteit propageren. 

  • Leren zijn: ruimte voor eigen ontplooiing van leerlingen bieden en hen begeleiden bij het ontwikkelen van een eigen identiteit en invulling geven.  

Dat we een UNESCO-school zijn is bij ons op school met name zichtbaar tijdens de lessen van De Vreedzame School en daarnaast besteden we ieder jaar aandacht aan verschillende activiteiten die bijdragen aan bovenstaande leerdoelen.